آخرین زمان

ای رهبر حق شناس و آگاهم __تا لحظه مرگ با تو همراهم__امروز که راه عشق پر پیچ است__حکم آنچه تو میکنی دگر هیچ است

تیر 93
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
17 پست
شخصی
12 پست
کلیپ
5 پست
سیاسی
30 پست
فرهنگی
10 پست
آموزشی
1 پست
مذهبی
3 پست
تاریخی
2 پست